Algemene voorwaarden

Algemeen

Bij het maken van een afspraak ga je akkoord met de algemene voorwaarden.
De therapeut is gehouden te handelen conform de beroepscode.
De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen.
De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.

De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens  (m.u.v. de gegevens waar omtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische of behandel-inhoudelijke doeleinden).
De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde behandelingen verrichten.
De therapeut verplicht zich, indien zijn behandeling niet geschikt en/of toereikend is, de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts.
De cliënt is bereid de adviezen die de therapeut geeft op te volgen en indien deze dit nodig acht een collega-therapeut  of een arts te bezoeken.
De therapeut is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.
Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Huisregels

Acupunctuur en aanvullende behandelingen van de therapeut zijn een aanvulling op de reguliere geneeskunde en geen vervanging. De cliënt dient bij gezondheidsklachten altijd de huisarts te raadplegen.
De behandeling vindt plaats in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn. Bij eventuele aanwezigheid van een derde persoon (bijv. een stagiair of collega) zal de therapeut voorafgaand aan de behandeling toestemming aan de cliënt vragen.
Het behandelplan en de werkwijze wordt voorafgaand aan het behandeltraject besproken met de cliënt. Bij bezwaren tegen specifieke handelingen dient de cliënt dit direct aan te geven. Indien de cliënt akkoord gaat met het behandelplan is er sprake van een behandelovereenkomst.
De therapeut handelt met grote zorg, maar de kans op blauwe plekken, zwellingen of beschadiging van de huid is niet geheel uit te sluiten. Indien dit mocht gebeuren is de therapeut verantwoordelijk voor correcte verzorging. Verder valt dit onder het eigen risico van de cliënt.
De therapeut en cliënt dienen zich volgens algemene fatsoensnormen te gedragen. Bij aanstootgevend gedrag heeft de therapeut het recht om de cliënt toegang tot het pand te ontzeggen.
In geval van calamiteiten dient de cliënt de aanwijzingen van de therapeut of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen. De therapeut is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade van eigendommen in of rondom het pand.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam
 • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • Consult: Acupunctuur prestatiecode 24104

   

Betalingsvoorwaarden

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Voor afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden afgezegd, geldt het volledige tarief van 75 euro. Dit geldt ook voor eerste afspraken.
Bij voorkeur betalen met pin.
Mocht er (bij uitzondering) via overschrijving per bank worden betaald, gelieve  de factuur uiterlijk binnen 31 dagen van de factuurdatum betalen.
Indien u niet, of niet volledig heeft betaald binnen de genoemde termijn, dan bent u van rechtswege in verzuim vanaf de 31 ste dag. De behandeling zal dan worden stopgezet totdat de rekening betaald is.
Als de behandelaar u een betalingsherinnering stuurt, dan kan hierover € 10,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
Verkeert u in verzuim, dan heeft de behandelaar het recht incassomaatregelen te nemen,dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor uw rekening.

Zorgverzekering

De therapeut staat ingeschreven bij de KAB, Koepel Alternatieve Behandelwijzen, en bij de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde Zhong (registratienummer 2016026).

Acupunctuurbehandelingen vallen over het algemeen onder complementaire zorg binnen een aanvullende verzekering. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf om na te gaan wat voor bedrag er vergoed wordt per dag en per jaar. Tevens dient de cliënt zelf zorg te dragen voor de declaratie van de facturen bij de zorgverzekering.

Tuchtregeling en klachten

De therapeut is onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de KAB (Koepel Alternatieve Behandelwijzen). link naar KAB

Het heeft de voorkeur om klachten in eerste instantie te bespreken met de therapeut. Indien de cliënt en therapeut geen overeenstemming kunnen bereiken, kan de cliënt zich ook wenden tot de klachtencommissie van de Zhong: NVTCG Zhong, postbus 254, 6700 AG Wageningen, telefoon: 0317 423 505, info@zhong.nl, www.zhong.nl

 

Cookies

Jip Acupunctuur maakt op www.jipacupunctuur.nl gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.
Wij gebruiken cookies om www.jipacupunctuur.nl te analyseren en daardoor beter te laten functioneren en gebruiksvriendelijker te maken. Er worden ook cookies van derden geplaatst. Ook dit doen wij om onze marketing efficiënt en passend in te zetten. De informatie is niet herleidbaar tot persoonsgegevens.
Let op: als u uw browser zo heeft ingesteld dat deze helemaal geen cookies accepteert, dan kunnen sommige delen van de website niet goed werken.

Javascript
Wij gebruiken Javascript om de site interactief en gebruiksvriendelijker te maken. Daarnaast gebruiken we javascript om metingen op de site mogelijk te kunnen maken.

Welke gegevens worden er opgeslagen?
In een cookie kan slechts een beperkte hoeveelheid gegevens worden opgeslagen. Cookies worden dan ook vaak gebruikt voor de opslag van bijvoorbeeld een uniek nummer of wat technische gegevens. Wij verzamelen geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, in cookies. Wij gebruiken cookies niet voor e-mail en telemarketing acties. Jip Acupunctuur heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze websites inzetten en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze websites zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder leest u meer over de diverse soorten cookies die gebruikt worden door en via onze websites en voor welke doeleinden.

Categorieën

Functioneel
Wij gebruiken functionele cookies om een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze website. Tevens zijn deze cookies noodzakelijk voor een goede technische werking van onze website(s).

Analyse
Wij gebruiken analytische cookies om ons inzicht te geven in de informatiebehoefte en interesse van onze bezoekers. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers of de meest bezochte pagina’s. Wij gebruiken deze informatie om onze website te optimaliseren. Wij slaan hierbij geen persoonsgegevens op. Met behulp van deze cookies kan ook niet worden achterhaald wat u als persoon heeft gedaan op de website.
• Voor de website analyse maken wij gebruik van de dienstverlening van Google (Google Analytics). Jip Acupunctuur heeft hiermee een bewerkersovereenkomst. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Voor de cookies die Google plaatst en de mogelijke data die zij hiermee verzamelt, verwijzen wij naar de verklaringen die Google heeft in het privacybeleid van Google Analytics. Let op: deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.
• Met behulp van Hotjar kan Jip Acupunctuur feedback en reviews van de sitebezoekers te verwerken. Deze cookies worden weggeschreven om deze functionaliteit en de juiste werking hiervan te ondersteunen.
• We willen onze website continu verbeteren voor onze bezoekers, daarom voeren we A/B-testen uit. Hiervoor maken we gebruik van Visual Website Optimizer. Bezoekers kunnen dan op hetzelfde moment een aangepaste versie van een pagina te zien krijgen. Cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat u de juiste versie van een pagina te zien krijgt en om resultaten te kunnen meten. Voor meer informatie over Visual Website Optimizer, bezoek hun privacy policy. Wilt u de a/b testing cookies van Visual Website Optimizer uitzetten, dan kunt u op de website van Visual Website Optimizer in het veld ‘Website Address’ https://jipacupunctuur.nl invullen. Daarna kunt u op de knop: ‘Generate opt out link’ klikken.

Social Media
Wij gebruiken social media cookies om het mogelijk te maken om inhoud van onze website te delen via social media. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij ook naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. De website van Jip Acupunctuur heeft daar geen invloed op. Bekijk de verklaringen van Facebook/Instagram, YouTube en Twitter.

Advertentie cookies
Om onze boodschap aan de juiste doelgroep te laten zien, plaatsen wij trackingcookies. De cookies slaan anonieme gegevens op over het surfgedrag van de gebruiker. Dit maakt het voor Jip Acupunctuur mogelijk alleen die mensen advertenties te laten zien die bepaalde pagina’s van de website bezocht hebben, of deze juist uit te sluiten van advertenties. Wij maken gebruik van Adform, Delta projects, Facebook custom audience en Facebook impressions.

Blokkeren van cookies
Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert.
U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat er een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van deze site gebruikmaken.
Het uitzetten van cookies via browserinstellingen is eenvoudig in te stellen. Dit is op de door u gebruikte browser terug te vinden.

Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit cookiestatement kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

Vragen?
Als u vragen heeft over het cookie-statement of over de wijze waarop Jip Acupunctuur cookies gebruikt, neem dan contact met ons op via info@jipacupunctuur of +31 6 50 74 39 88